Yi Wu Pang Wu Zhi Wen 以无旁骛之吻・Lyrics

Lyrics Pinyin 歌词拼音

应我 以无旁骛之吻

yīng wǒ yǐ wú páng wù zhī wěn

以失分寸的真 妥帖我们

yǐ shī fēn cùn de zhēn tuǒ tiē wǒ men

凉风袭月 推朱门 空荡不狠

liáng fēng xí yüè tuī zhū mén kōng dàng bù hěn

这现世安稳 太适合牺牲

zhè xiàn shì ān wěn tài shì hé xī shēng

见我 以顽劣的天真

jiàn wǒ yǐ wán liè de tiān zhēn

忌中庸般隐忍 浪费余生

jì zhōng yōng bān yǐn rěn làng fèi yǘ shēng

时光再蛮横 也要拜赤子骨鲠

shí guāng zài mán hèng yě yào bài chì zǐ gǔ gěng

思念倒不必借你回应来傍身

sī niàn dào bù bì jiè nǐ huí yìng lái bàng shēn

当时风花纷纷 应是好时辰

dāng shí fēng huā fēn fēn yīng shì hǎo shí chén

何故要端坐风月里孤身

hé gù yào duān zuò fēng yüè lǐ gū shēn

像在丹青的城

xiàng zài dān qīng de chéng

苟活吝笔墨的人

gǒu huó lìn bǐ mò de rén

不肯用灵魂相认

bù kěn yòng líng hún xiāng rèn

沧海 以泪滴千万斛

cāng hǎi yǐ lèi dī qiān wàn hú

支起扁舟一粟 自在几步

zhī qǐ piān zhōu yī sù zì zài jǐ bù

此间荒芜 愿良人有偶无独

cǐ jiān huāng wú yüàn liáng rén yǒu ǒu wú dú

路可江可湖 只要能奔赴

lù kě jiāng kě hú zhǐ yào néng bēn fù

赤足 投身你的云雾

chì zú tóu shēn nǐ de yǘn wù

若喜欢是贪图 谁要免俗

ruò xǐ huān shì tān tú shéi yào miǎn sú

听世间草木 说心尖刀刀是福

tīng shì jiān cǎo mù shuō xīn jiān dāo dāo shì fú

酸涩多往复 甜更蛊惑到迟暮

suān sè duō wǎng fù tián gèng gǔ huò dào chí mù

当时风花纷纷 应是好时辰

dāng shí fēng huā fēn fēn yīng shì hǎo shí chén

何故要端坐风月里孤身

hé gù yào duān zuò fēng yüè lǐ gū shēn

几番月落星沉

jǐ fān yüè luò xīng chén

余酒残梦还在问

yǘ jiǔ cán mèng hái zài wèn

可否用灵魂相认

kě fǒu yòng líng hún xiāng rèn

望你余生涉水而去的孤独

wàng nǐ yǘ shēng shè shuǐ ér qǜ de gū dú

就不要治愈我在的篇幅

jiù bù yào zhì yǜ wǒ zài de piān fú

为你踏平的路

wèi nǐ tà píng de lù

酩酊在我的眉目

mǐng dǐng zài wǒ de méi mù

落成生动的信物

luò chéng shēng dòng de xìn wù

Original Lyrics

应我 以无旁骛之吻

以失分寸的真 妥帖我们

凉风袭月 推朱门 空荡不狠

这现世安稳 太适合牺牲

见我 以顽劣的天真

忌中庸般隐忍 浪费余生

时光再蛮横 也要拜赤子骨鲠

思念倒不必借你回应来傍身

当时风花纷纷 应是好时辰

何故要端坐风月里孤身

像在丹青的城

苟活吝笔墨的人

不肯用灵魂相认

沧海 以泪滴千万斛

支起扁舟一粟 自在几步

此间荒芜 愿良人有偶无独

路可江可湖 只要能奔赴

赤足 投身你的云雾

若喜欢是贪图 谁要免俗

听世间草木 说心尖刀刀是福

酸涩多往复 甜更蛊惑到迟暮

当时风花纷纷 应是好时辰

何故要端坐风月里孤身

几番月落星沉

余酒残梦还在问

可否用灵魂相认

望你余生涉水而去的孤独

就不要治愈我在的篇幅

为你踏平的路

酩酊在我的眉目

落成生动的信物

Romanized Lyrics

yīng wǒ yǐ wú páng wù zhī wěn

yǐ shī fēn cùn de zhēn tuǒ tiē wǒ men

liáng fēng xí yüè tuī zhū mén kōng dàng bù hěn

zhè xiàn shì ān wěn tài shì hé xī shēng

jiàn wǒ yǐ wán liè de tiān zhēn

jì zhōng yōng bān yǐn rěn làng fèi yǘ shēng

shí guāng zài mán hèng yě yào bài chì zǐ gǔ gěng

sī niàn dào bù bì jiè nǐ huí yìng lái bàng shēn

dāng shí fēng huā fēn fēn yīng shì hǎo shí chén

hé gù yào duān zuò fēng yüè lǐ gū shēn

xiàng zài dān qīng de chéng

gǒu huó lìn bǐ mò de rén

bù kěn yòng líng hún xiāng rèn

cāng hǎi yǐ lèi dī qiān wàn hú

zhī qǐ piān zhōu yī sù zì zài jǐ bù

cǐ jiān huāng wú yüàn liáng rén yǒu ǒu wú dú

lù kě jiāng kě hú zhǐ yào néng bēn fù

chì zú tóu shēn nǐ de yǘn wù

ruò xǐ huān shì tān tú shéi yào miǎn sú

tīng shì jiān cǎo mù shuō xīn jiān dāo dāo shì fú

suān sè duō wǎng fù tián gèng gǔ huò dào chí mù

dāng shí fēng huā fēn fēn yīng shì hǎo shí chén

hé gù yào duān zuò fēng yüè lǐ gū shēn

jǐ fān yüè luò xīng chén

yǘ jiǔ cán mèng hái zài wèn

kě fǒu yòng líng hún xiāng rèn

wàng nǐ yǘ shēng shè shuǐ ér qǜ de gū dú

jiù bù yào zhì yǜ wǒ zài de piān fú

wèi nǐ tà píng de lù

mǐng dǐng zài wǒ de méi mù

luò chéng shēng dòng de xìn wù

Translation

This song has not been translated yet. Contact us for more information.