Be Earnest While You’re Young 意气趁年少 Yi Qi Chen Nian Shao・Lyrics

Lyrics Pinyin 歌词拼音

日将出天光晓

rì jiāng chū tiān guāng xiǎo

琅琅书声又被唤醒

láng láng shū shēng yòu bèi huàn xǐng

曲水环修竹绕

qǖ shuǐ huán xiū zhú rào

笔耕不辍明月又映

bǐ gēng bù chuò míng yüè yòu yìng

君子自强不息 一生只争朝夕

jǖn zǐ zì qiáng bù xī yī shēng zhǐ zhēng zhāo xī

人生天地 求学路 浩远兮

rén shēng tiān dì qiú xüé lù hào yüǎn xī

书山无形 前路他须以勤勉为径

shū shān wú xíng qián lù tā xǖ yǐ qín miǎn wéi jìng

千里行 先破万卷不坠青云

qiān lǐ xíng xiān pò wàn jüàn bù zhuì qīng yǘn

会友以笔 字字灵犀才叫知己

huì yǒu yǐ bǐ zì zì líng xī cái jiào zhī jǐ

修我心每时每刻保持礼义

xiū wǒ xīn měi shí měi kè bǎo chí lǐ yì

以身笃行

yǐ shēn dǔ xíng

趁此刻 趁此刻 光阴

chèn cǐ kè chèn cǐ kè guāng yīn

以我身 以我心 笃行

yǐ wǒ shēn yǐ wǒ xīn dǔ xíng

莫等闲 莫负少年 咿呀咿耶

mò děng xián mò fù shào nián yī yā yī yé

趁此刻 趁此刻 光阴

chèn cǐ kè chèn cǐ kè guāng yīn

以我身 以我心 笃行

yǐ wǒ shēn yǐ wǒ xīn dǔ xíng

莫等闲 莫负少年 咿呀咿耶

mò děng xián mò fù shào nián yī yā yī yé

要读尽多少圣人文藻

yào dú jìn duō shǎo shèng rén wén zǎo

吟尽辗转千年的尘嚣

yín jìn zhǎn zhuǎn qiān nián de chén xiāo

一朝功成名就再相邀

yī zhāo gōng chéng míng jiù zài xiāng yāo

书生意气趁年少

shū shēng yì qì chèn nián shào

不负鸿鹄壮志上云霄

bù fù hóng hú zhuàng zhì shàng yǘn xiāo

要与天公试比高

yào yǚ tiān gōng shì bǐ gāo

且看江山几多娇

qiě kàn jiāng shān jǐ duō jiāo

当数我辈 独领风骚

dāng shǔ wǒ bèi dú lǐng fēng sāo

君子自强不息 一生只争朝夕

jǖn zǐ zì qiáng bù xī yī shēng zhǐ zhēng zhāo xī

人生天地 求学路 浩远兮

rén shēng tiān dì qiú xüé lù hào yüǎn xī

书山无形 前路他须以勤勉为径

shū shān wú xíng qián lù tā xǖ yǐ qín miǎn wéi jìng

千里行 先破万卷不坠青云

qiān lǐ xíng xiān pò wàn jüàn bù zhuì qīng yǘn

会友以笔 字字灵犀才叫知己

huì yǒu yǐ bǐ zì zì líng xī cái jiào zhī jǐ

修我心每时每刻保持礼义

xiū wǒ xīn měi shí měi kè bǎo chí lǐ yì

以身笃行

yǐ shēn dǔ xíng

趁此刻 趁此刻 光阴

chèn cǐ kè chèn cǐ kè guāng yīn

以我身 以我心 笃行

yǐ wǒ shēn yǐ wǒ xīn dǔ xíng

莫等闲 莫负少年 咿呀咿耶

mò děng xián mò fù shào nián yī yā yī yé

趁此刻 趁此刻 光阴

chèn cǐ kè chèn cǐ kè guāng yīn

以我身 以我心 笃行

yǐ wǒ shēn yǐ wǒ xīn dǔ xíng

莫等闲 莫负少年 咿呀咿耶

mò děng xián mò fù shào nián yī yā yī yé

要读尽多少圣人文藻

yào dú jìn duō shǎo shèng rén wén zǎo

吟尽辗转千年的尘嚣

yín jìn zhǎn zhuǎn qiān nián de chén xiāo

一朝功成名就再相邀

yī zhāo gōng chéng míng jiù zài xiāng yāo

书生意气趁年少

shū shēng yì qì chèn nián shào

不负鸿鹄壮志上云霄

bù fù hóng hú zhuàng zhì shàng yǘn xiāo

要与天公试比高

yào yǚ tiān gōng shì bǐ gāo

且看江山几多娇

qiě kàn jiāng shān jǐ duō jiāo

当数我辈 独领风骚

dāng shǔ wǒ bèi dú lǐng fēng sāo

Original Lyrics

日将出天光晓

琅琅书声又被唤醒

曲水环修竹绕

笔耕不辍明月又映

君子自强不息 一生只争朝夕

人生天地 求学路 浩远兮

书山无形 前路他须以勤勉为径

千里行 先破万卷不坠青云

会友以笔 字字灵犀才叫知己

修我心每时每刻保持礼义

以身笃行

趁此刻 趁此刻 光阴

以我身 以我心 笃行

莫等闲 莫负少年 咿呀咿耶

趁此刻 趁此刻 光阴

以我身 以我心 笃行

莫等闲 莫负少年 咿呀咿耶

要读尽多少圣人文藻

吟尽辗转千年的尘嚣

一朝功成名就再相邀

书生意气趁年少

不负鸿鹄壮志上云霄

要与天公试比高

且看江山几多娇

当数我辈 独领风骚

君子自强不息 一生只争朝夕

人生天地 求学路 浩远兮

书山无形 前路他须以勤勉为径

千里行 先破万卷不坠青云

会友以笔 字字灵犀才叫知己

修我心每时每刻保持礼义

以身笃行

趁此刻 趁此刻 光阴

以我身 以我心 笃行

莫等闲 莫负少年 咿呀咿耶

趁此刻 趁此刻 光阴

以我身 以我心 笃行

莫等闲 莫负少年 咿呀咿耶

要读尽多少圣人文藻

吟尽辗转千年的尘嚣

一朝功成名就再相邀

书生意气趁年少

不负鸿鹄壮志上云霄

要与天公试比高

且看江山几多娇

当数我辈 独领风骚

Romanized Lyrics

rì jiāng chū tiān guāng xiǎo

láng láng shū shēng yòu bèi huàn xǐng

qǖ shuǐ huán xiū zhú rào

bǐ gēng bù chuò míng yüè yòu yìng

jǖn zǐ zì qiáng bù xī yī shēng zhǐ zhēng zhāo xī

rén shēng tiān dì qiú xüé lù hào yüǎn xī

shū shān wú xíng qián lù tā xǖ yǐ qín miǎn wéi jìng

qiān lǐ xíng xiān pò wàn jüàn bù zhuì qīng yǘn

huì yǒu yǐ bǐ zì zì líng xī cái jiào zhī jǐ

xiū wǒ xīn měi shí měi kè bǎo chí lǐ yì

yǐ shēn dǔ xíng

chèn cǐ kè chèn cǐ kè guāng yīn

yǐ wǒ shēn yǐ wǒ xīn dǔ xíng

mò děng xián mò fù shào nián yī yā yī yé

chèn cǐ kè chèn cǐ kè guāng yīn

yǐ wǒ shēn yǐ wǒ xīn dǔ xíng

mò děng xián mò fù shào nián yī yā yī yé

yào dú jìn duō shǎo shèng rén wén zǎo

yín jìn zhǎn zhuǎn qiān nián de chén xiāo

yī zhāo gōng chéng míng jiù zài xiāng yāo

shū shēng yì qì chèn nián shào

bù fù hóng hú zhuàng zhì shàng yǘn xiāo

yào yǚ tiān gōng shì bǐ gāo

qiě kàn jiāng shān jǐ duō jiāo

dāng shǔ wǒ bèi dú lǐng fēng sāo

jǖn zǐ zì qiáng bù xī yī shēng zhǐ zhēng zhāo xī

rén shēng tiān dì qiú xüé lù hào yüǎn xī

shū shān wú xíng qián lù tā xǖ yǐ qín miǎn wéi jìng

qiān lǐ xíng xiān pò wàn jüàn bù zhuì qīng yǘn

huì yǒu yǐ bǐ zì zì líng xī cái jiào zhī jǐ

xiū wǒ xīn měi shí měi kè bǎo chí lǐ yì

yǐ shēn dǔ xíng

chèn cǐ kè chèn cǐ kè guāng yīn

yǐ wǒ shēn yǐ wǒ xīn dǔ xíng

mò děng xián mò fù shào nián yī yā yī yé

chèn cǐ kè chèn cǐ kè guāng yīn

yǐ wǒ shēn yǐ wǒ xīn dǔ xíng

mò děng xián mò fù shào nián yī yā yī yé

yào dú jìn duō shǎo shèng rén wén zǎo

yín jìn zhǎn zhuǎn qiān nián de chén xiāo

yī zhāo gōng chéng míng jiù zài xiāng yāo

shū shēng yì qì chèn nián shào

bù fù hóng hú zhuàng zhì shàng yǘn xiāo

yào yǚ tiān gōng shì bǐ gāo

qiě kàn jiāng shān jǐ duō jiāo

dāng shǔ wǒ bèi dú lǐng fēng sāo

Translation

Sun will rise

Langlangshu is awakened again

Qushui loop repairing bamboo loop

The pen farming does not stop and the moon shines again

A gentleman keeps striving for self-improvement

The world of life, the road to study is vast

The mountain of books is invisible, he must take diligence as the path forward

Travel thousands of miles, break through ten thousand scrolls and not fall into the blue clouds

A friend is called a confidant by writing and writing

Cultivate my heart and keep polite and righteous all the time

Walk with one's body

Take this moment take this moment time

In my body and in my heart

Don’t wait, don’t bear the youth, babble, babble

Take this moment take this moment time

In my body and in my heart

Don't wait any longer, don't bear the youth, babble, babble

How many saints' literature to read

Tossing all over the clamor for thousands of years

Invite again once you become famous

The book business takes advantage of his youth

Live up to the lofty ambitions to go to the sky

To be higher than the Tiangong test

Let's look at how beautiful the country is

As my generation, dominate the coquettish

A gentleman keeps striving for self-improvement

The world of life, the road to study is vast

The mountain of books is invisible, he must take diligence as the path forward

Travel thousands of miles, break through ten thousand scrolls and not fall into the blue clouds

A friend is called a confidant by writing and writing

Cultivate my heart and keep polite and righteous all the time

Walk with one's body

Take this moment take this moment time

In my body and in my heart

Don't wait any longer, don't bear the youth, babble, babble

Take this moment take this moment time

In my body and in my heart

Don’t wait, don’t bear the youth, babble, babble

How many saints' literature to read

Tossing all the noise of thousands of years

Invite again once you become famous

Book business madness while young

Live up to the lofty ambitions to go to the sky

To be higher than the Tiangong test

Let’s look at how beautiful the country is

As my generation, dominate the coquettish