Wu Wang 无忘・Lyrics

Lyrics Pinyin 歌词拼音

Dear visitor, as promised we changed the domain name to thesuperidol.com !

Hope you enjoy our website!

堂前燕 此去远路迢可知返

táng qián yàn cǐ qǜ yüǎn lù tiáo kě zhī fǎn

轻弄弦曲中念 故人何时还

qīng nòng xián qǚ zhōng niàn gù rén hé shí huán

谁黯然在喟叹 江湖多离散

shéi àn rán zài kuì tàn jiāng hú duō lí sàn

尘埃落定 一晌也贪欢

chén āi luò dìng yī shǎng yě tān huān

酒一盏对青山 停舟月向晚

jiǔ yī zhǎn duì qīng shān tíng zhōu yüè xiàng wǎn

芳草岸起云烟世外现悠然

fāng cǎo àn qǐ yǘn yān shì wài xiàn yōu rán

谁横笛 前尘散 轮回都看淡

shéi héng dí qián chén sàn lún huí dōu kàn dàn

陈情旧梦 千金也不换

chén qíng jiù mèng qiān jīn yě bù huàn

愿无忘当年寻你多辗转

yüàn wú wàng dāng nián xǘn nǐ duō zhǎn zhuǎn

跋山涉水 寻遍几世悲欢

bá shān shè shuǐ xǘn biàn jǐ shì bēi huān

灯火阑珊处惊鸿便自误

dēng huǒ lán shān chù jīng hóng biàn zì wù

无风起微澜

wú fēng qǐ wēi lán

渡劫难万千换余生相伴

dù jié nàn wàn qiān huàn yǘ shēng xiāng bàn

白衣映乌衫 合一曲婉转

bái yī yìng wū shān hé yī qǚ wǎn zhuǎn

闲看天色暮胜人间无数

xián kàn tiān sè mù shèng rén jiān wú shù

纷扰都无关

fēn rǎo dōu wú guān

堂前燕 此去远路迢可知返

táng qián yàn cǐ qǜ yüǎn lù tiáo kě zhī fǎn

轻弄弦曲中念 故人何时还

qīng nòng xián qǚ zhōng niàn gù rén hé shí huán

谁黯然在喟叹 江湖多离散

shéi àn rán zài kuì tàn jiāng hú duō lí sàn

尘埃落定 一晌也贪欢

chén āi luò dìng yī shǎng yě tān huān

酒一盏对青山 停舟月向晚

jiǔ yī zhǎn duì qīng shān tíng zhōu yüè xiàng wǎn

芳草岸起云烟世外现悠然

fāng cǎo àn qǐ yǘn yān shì wài xiàn yōu rán

谁横笛 前尘散 轮回都看淡

shéi héng dí qián chén sàn lún huí dōu kàn dàn

陈情旧梦 千金也不换

chén qíng jiù mèng qiān jīn yě bù huàn

愿无忘当年寻你多辗转

yüàn wú wàng dāng nián xǘn nǐ duō zhǎn zhuǎn

跋山涉水 寻遍几世悲欢

bá shān shè shuǐ xǘn biàn jǐ shì bēi huān

灯火阑珊处惊鸿便自误

dēng huǒ lán shān chù jīng hóng biàn zì wù

无风起微澜

wú fēng qǐ wēi lán

渡劫难万千换余生相伴

dù jié nàn wàn qiān huàn yǘ shēng xiāng bàn

白衣映乌衫 合一曲婉转

bái yī yìng wū shān hé yī qǚ wǎn zhuǎn

闲看天色暮胜人间无数

xián kàn tiān sè mù shèng rén jiān wú shù

纷扰都无关

fēn rǎo dōu wú guān

愿无忘当年寻你多辗转

yüàn wú wàng dāng nián xǘn nǐ duō zhǎn zhuǎn

跋山涉水 寻遍几世悲欢

bá shān shè shuǐ xǘn biàn jǐ shì bēi huān

灯火阑珊处惊鸿便自误

dēng huǒ lán shān chù jīng hóng biàn zì wù

无风起微澜

wú fēng qǐ wēi lán

渡劫难万千换余生相伴

dù jié nàn wàn qiān huàn yǘ shēng xiāng bàn

白衣映乌衫 合一曲婉转

bái yī yìng wū shān hé yī qǚ wǎn zhuǎn

闲看天色暮胜人间无数

xián kàn tiān sè mù shèng rén jiān wú shù

纷扰都无关

fēn rǎo dōu wú guān

Original Lyrics

堂前燕 此去远路迢可知返

轻弄弦曲中念 故人何时还

谁黯然在喟叹 江湖多离散

尘埃落定 一晌也贪欢

酒一盏对青山 停舟月向晚

芳草岸起云烟世外现悠然

谁横笛 前尘散 轮回都看淡

陈情旧梦 千金也不换

愿无忘当年寻你多辗转

跋山涉水 寻遍几世悲欢

灯火阑珊处惊鸿便自误

无风起微澜

渡劫难万千换余生相伴

白衣映乌衫 合一曲婉转

闲看天色暮胜人间无数

纷扰都无关

堂前燕 此去远路迢可知返

轻弄弦曲中念 故人何时还

谁黯然在喟叹 江湖多离散

尘埃落定 一晌也贪欢

酒一盏对青山 停舟月向晚

芳草岸起云烟世外现悠然

谁横笛 前尘散 轮回都看淡

陈情旧梦 千金也不换

愿无忘当年寻你多辗转

跋山涉水 寻遍几世悲欢

灯火阑珊处惊鸿便自误

无风起微澜

渡劫难万千换余生相伴

白衣映乌衫 合一曲婉转

闲看天色暮胜人间无数

纷扰都无关

愿无忘当年寻你多辗转

跋山涉水 寻遍几世悲欢

灯火阑珊处惊鸿便自误

无风起微澜

渡劫难万千换余生相伴

白衣映乌衫 合一曲婉转

闲看天色暮胜人间无数

纷扰都无关

Romanized Lyrics

táng qián yàn cǐ qǜ yüǎn lù tiáo kě zhī fǎn

qīng nòng xián qǚ zhōng niàn gù rén hé shí huán

shéi àn rán zài kuì tàn jiāng hú duō lí sàn

chén āi luò dìng yī shǎng yě tān huān

jiǔ yī zhǎn duì qīng shān tíng zhōu yüè xiàng wǎn

fāng cǎo àn qǐ yǘn yān shì wài xiàn yōu rán

shéi héng dí qián chén sàn lún huí dōu kàn dàn

chén qíng jiù mèng qiān jīn yě bù huàn

yüàn wú wàng dāng nián xǘn nǐ duō zhǎn zhuǎn

bá shān shè shuǐ xǘn biàn jǐ shì bēi huān

dēng huǒ lán shān chù jīng hóng biàn zì wù

wú fēng qǐ wēi lán

dù jié nàn wàn qiān huàn yǘ shēng xiāng bàn

bái yī yìng wū shān hé yī qǚ wǎn zhuǎn

xián kàn tiān sè mù shèng rén jiān wú shù

fēn rǎo dōu wú guān

táng qián yàn cǐ qǜ yüǎn lù tiáo kě zhī fǎn

qīng nòng xián qǚ zhōng niàn gù rén hé shí huán

shéi àn rán zài kuì tàn jiāng hú duō lí sàn

chén āi luò dìng yī shǎng yě tān huān

jiǔ yī zhǎn duì qīng shān tíng zhōu yüè xiàng wǎn

fāng cǎo àn qǐ yǘn yān shì wài xiàn yōu rán

shéi héng dí qián chén sàn lún huí dōu kàn dàn

chén qíng jiù mèng qiān jīn yě bù huàn

yüàn wú wàng dāng nián xǘn nǐ duō zhǎn zhuǎn

bá shān shè shuǐ xǘn biàn jǐ shì bēi huān

dēng huǒ lán shān chù jīng hóng biàn zì wù

wú fēng qǐ wēi lán

dù jié nàn wàn qiān huàn yǘ shēng xiāng bàn

bái yī yìng wū shān hé yī qǚ wǎn zhuǎn

xián kàn tiān sè mù shèng rén jiān wú shù

fēn rǎo dōu wú guān

yüàn wú wàng dāng nián xǘn nǐ duō zhǎn zhuǎn

bá shān shè shuǐ xǘn biàn jǐ shì bēi huān

dēng huǒ lán shān chù jīng hóng biàn zì wù

wú fēng qǐ wēi lán

dù jié nàn wàn qiān huàn yǘ shēng xiāng bàn

bái yī yìng wū shān hé yī qǚ wǎn zhuǎn

xián kàn tiān sè mù shèng rén jiān wú shù

fēn rǎo dōu wú guān

Translation

Tang Qian Yan

When will the deceased be returned?

Who is sadly sighing how scattered the rivers and lakes are

When the dust settles, I am greedy for a while

A cup of wine against the green hills

The grassy shore rises and the clouds appear leisurely outside the world

Who is the flute before the dust is scattered, the reincarnation will be looked down upon

Old dreams don’t change their daughters

May I never forget to find you more and more

Traveling through mountains and rivers, searching for joys and sorrows

When the lights are dimly lit

No wind

Overcoming disasters for the rest of your life to accompany

The white clothes reflect the black sweater

Leisurely watching the sky at dusk wins countless worlds

Disturbance is irrelevant

Tang Qian Yan

When will the deceased be returned?

Who is sadly sighing how scattered the world is

When the dust settles, I am greedy for a while

A cup of wine against the green hills

The grassy shore rises and the clouds appear leisurely outside the world

Who is the flute before the dust is scattered, the reincarnation will be looked down upon

Old dreams don’t change their daughters

May I never forget to find you more and more

Traveling through mountains and rivers, searching for joys and sorrows

When the lights are dimly lit

No wind

Overcoming disasters for the rest of your life to accompany

The white clothes reflect the black sweater

Leisurely watching the sky at dusk wins countless worlds

Disturbance is irrelevant

May I never forget to find you more and more

Traveling through mountains and rivers, searching for joys and sorrows

When the lights are dimly lit

No wind

Overcoming disasters for the rest of your life to accompany

The white clothes reflect the black sweater

Leisurely watching the sky at dusk wins countless worlds

Disturbance is irrelevant