Qu Jin Chen Qing 曲尽陈情 Lyrics Pinyin 歌词 拼音 – Sean Xiao 肖战《陈情令 The Untamed》・Lyrics

Mixed Lyrics

纵棹趁夜风小眠 载一舟江烟

zòng zhào chèn yè fēng xiǎo mián zài yī zhōu jiāng yān

晚来揽星归 摘片柳叶吹彻天边

wǎn lái lǎn xīng guī zhāi piàn liǔ yè chuī chè tiān biān

展开泛黄的纸鸢 回首旧人间

zhǎn kāi fàn huáng de zhǐ yuān huí shǒu jiù rén jiān

江灯飘遥远 往事随波如又一篇

jiāng dēng piāo yáo yuǎn wǎng shì suí bō rú yòu yī piān

高台倚栏前 衔杯观花满长街

gāo tái yǐ lán qián xián bēi guān huā mǎn cháng jiē

玄武洞天 也曾浇血洗剑

xuán wǔ dòng tiān yě céng jiāo xuè xǐ jiàn

讥评堪过耳 心本勇绝何惧人言

jī píng kān guò ěr xīn běn yǒng jué hé jù rén yán

纵入火海仍抱怀垂怜

zòng rù huǒ hǎi réng bào huái chuí lián

也曾笑夺酒坛 剑挑姑苏十里春

yě céng xiào duó jiǔ tán jiàn tiāo gū sū shí lǐ chūn

无关生死事 老来尽作江湖诗中人

wú guān shēng sǐ shì lǎo lái jǐn zuò jiāng hú shī zhōng rén

窗外玉兰影深 前生是梦还是真

chuāng wài yù lán yǐng shēn qián shēng shì mèng hái shì zhēn

隔世春秋后 昔年因果皆是“曾听闻”

gé shì chūn qiū hòu xī nián yīn guǒ jiē shì" céng tīng wén"

身陨不夜天 谁信年少无虚言

shēn yǔn bù yè tiān shuí xìn nián shào wú xū yán

为义之诺 也曾削笛舍剑

wèi yì zhī nuò yě céng xuē dí shě jiàn

流言任在前 丹心犹热何须来辩

liú yán rèn zài qián dān xīn yóu rè hé xū lái biàn

世事皆千人 千言千面

shì shì jiē qiān rén qiān yán qiān miàn

也曾惊鸿过眼 指尖轻挑卷云纹

yě céng jīng hóng guò yǎn zhǐ jiān qīng tiāo juǎn yún wén

无端引弦震 缘何梦中深记那一瞬

wú duān yǐn xián zhèn yuán hé mèng zhōng shēn jì nà yī shùn

树下落英纷纷 此刻是梦还是真

shù xià luò yīng fēn fēn cǐ kè shì mèng hái shì zhēn

偕行云游后 世外江湖皆是“据传闻”

xié xíng yún yóu hòu shì wài jiāng hú jiē shì" jù chuán wén"

丹心何须言在口 横笛闲吹落星斗

dān xīn hé xū yán zài kǒu héng dí xián chuī luò xīng dǒu

使我徒有身后名 不如及时一杯酒

shǐ wǒ tú yǒu shēn hòu míng bù rú jí shí yī bēi jiǔ

也曾怀拥人间 使我独享一枝春

yě céng huái yōng rén jiān shǐ wǒ dú xiǎng yī zhī chūn

无关生死事 缘何尽作江湖诗中人

wú guān shēng sǐ shì yuán hé jǐn zuò jiāng hú shī zhōng rén

门外声浅影深 相逢是梦还是真

mén wài shēng qiǎn yǐng shēn xiāng féng shì mèng hái shì zhēn

隔世春秋后 前生因果终会落成痕

gé shì chūn qiū hòu qián shēng yīn guǒ zhōng huì luò chéng hén

Translation

Zongzhao takes advantage of the night breeze to sleep, and carries a boat of smoke

Come to see the stars in the evening, pick a willow leaf and blow across the horizon

Unfolding the yellowed paper kite, looking back at the old world

The light of the river floats far away, the past follows the wave like another

In front of the high platform leaning on the railing, the long street is full of flowers

Xuanwu Dongtian also poured blood to wash the sword

The ridicule is beyond the ears, and the heart is brave, so why be afraid of others

Even into the sea of ​​fire, still hug you

I also laughed and grabbed the wine world, and I used my sword to pick Gu Su Shilichun

It has nothing to do with life and death

Magnolia outside the window has a deep shadow. Was it a dream or a reality in my previous life

After a lifetime of spring and autumn, the cause and effect of the past years are all "heard of"

The body never sleeps, who believes that young people have nothing to say

For the promise of righteousness, I also cut the flute sword

Rumors are in front of you, why do you need to argue with your loyalty?

Thousands of people in the world

I've also been shocked, picking the curling moire lightly with fingertips

Why do you remember that moment in your dream?

The trees are falling, are they dreaming or real

After traveling together, the world’s world is "according to rumors."

Why don't you have to say something in your mouth

So I have a name behind me, it's better to have a glass of wine in time

I have embraced the world so that I can enjoy a spring by myself

It has nothing to do with life and death

The sound outside the door is shallow and the shadow is deep. Is the meeting a dream or a reality

After the next spring and autumn, the cause and effect of the previous life will eventually be completed